Giáo Dục

Học từ vựng theo lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn | Hochay.com | lời chúc tiếng anh
A great thanks to you! You are our teachers who give us recommendations and dreams to build our life.
Dịch: Xin cảm ơn Thầy Cô – Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên, những mơ ước để chúng em xây đắp cuộc đời.
Teachers (n) /ˈtiː.tʃɚ/: Giáo viên, thầy cô
Recommendations (v) /ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/: lời khuyên
Dreams (n) /driːm/: giấc mơ
(v): ước mơ
Build (v) /bɪld/: xây đắp, xây dựng

#ngaynhagiaovietnam #ngay20/11 #HocHay#vietnamteacherday #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #hotrangHocHay #VietNam

Xem chi tiết tại:

The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude.
Dịch: Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về Thầy (Cô). Những lời Thầy (Cô) dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em.
Instruction (n) /ɪnˈstrʌk.ʃən/: chỉ bảo, hướng dẫn, chỉ dẫn
Gratitude (n) /ˈɡræt̬.ə.tuːd/: lòng biết ơn
On occasion of Vietnam Teacher’s Day, I wish you and your family a good health, happiness and success in your life.
Dịch: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc Thầy Cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.
Vietnam Teacher’s Day: Ngày nhà giáo Việt Nam
Health (n) /helθ/ : Sức khỏe
Happiness (n) /ˈhæp.i.nəs/: hạnh phúc
Success (n) /səkˈses/: thành công, thành đạt
Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.
Dịch: Không có Thầy Cô chắc có lẽ chúng em đã lầm đường lạc lối. Cảm ơn Thầy Cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay.
Guiding (v) /ɡaɪd/: chỉ dạy
Inspiring (v) /ɪnˈspaɪr.ɪŋ/: truyền cảm hứng
Wish you Happy Vietnamese Teachers’ Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.
Dịch: Kính chúc Thầy Cô ngày nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui. Người Thầy giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan.
Vietnamese Teachers’ Day: Ngày nhà giáo Việt nam
Teachers (n) /ˈtiː.tʃɚ/: Giáo viên, thầy cô
A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our lives
Dịch: Xin cảm tạ Thầy Cô – là Thầy Cô của chúng em, đã cho chúng em một lời nói, hình ảnh ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời
Teachers (n) /ˈtiː.tʃɚ/: Giáo viên, thầy cô
image (n) /ˈɪm.ɪdʒ/: hình ảnh
Thought (n) /θɑːt/: suy nghĩ
We will always be thankful to you For all the hard work and efforts You have put in, for educating us. Happy Teachers Day!!
Dịch: Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em gửi lời biết ơn sâu sắc tới Thầy Cô, những người luôn vất vả và cố gắng để dạy dỗ chúng em nên người.
Efforts (n) /ˈef.ɚt/: nổ lực
Educating (v) /ˈedʒ.ə.keɪt/: dạy dỗ, giáo dục
Happy Teachers Day: chúc mừng Ngành nhà giáo Việt Nam
Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light.
Dịch: Cảm ơn cô đã dạy cho em biết đọc, biết viết, biết phân biệt phải trái đúng sai. Đã cho em mơ ước và bay cao, bầu bạn, dạy dỗ và là ánh sáng dẫn đường cho em.
Teaching (n) /tiːtʃ/: giảng dạy, đào tạo
Read (v) /riːd/: đọc
Write (v) /raɪt/: viết
Guiding (v) /ɡaɪd/: chỉ dạy
Distinguish (v) /dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/: phân biệt
Wrong (a) /rɑːŋ/ điều xấu
Right (a) /raɪt/: điều tốt
Dreams (n) /driːm/: giấc mơ
Light (n) /laɪt/: ánh sáng
I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers’ Day!
Dịch: Con rất may mắn vì được có giáo viên như thầy cô. Thầy cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!
Lucky
Teachers (n) /ˈtiː.tʃɚ/: Giáo viên, thầy cô
Fabulous (a) /ˈfæb.jə.ləs/: tuyệt vời
Vietnamese Teachers’ Day: Ngày nhà giáo Việt Nam
It is grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!
Dịch: Em luôn biết ơn vì đã làm một học sinh của cô/ thầy. Cảm ơn cô/ thầy đã dạy em tìm được chính bản thân mình, truyền cho em ngọn lửa đam mê trong học tập. Chúc mừng cô/ thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Grateful (a) /ˈɡreɪt.fəl/: tri ân
Challenging (v) /ˈtʃæl.ɪndʒ/: thách thức
Learning (n) /ˈlɝː.nɪŋ/: học tập
Passion (n) /ˈpæʃ.ən/: niềm đam mê

======
Content of: #HocHay – Luyện thi tiếng Anh dễ dàng cùng Học Hay
Source by: #HocHay
Sponsored by: #HocHay #MBN
Produced by: #HocHay – 11 November 2019

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/giao-duc/

Giáo Dục
[SKETCHPAD] HƯỚNG DẪN TẠO ẢNH ĐỘNG TRÊN SKETCHPAD 5.0
Giáo Dục
ĐIỂM CHUẨN ĐH 2019 KHỐI NGÀNH Y DƯỢC | Cô Giáo Huyền
Giáo Dục
Tóm tắt tác phẩm văn học | Chí Phèo – Nam Cao